ทันตกรรมโฮลิสติก

  • ข้อมูลเบื้องต้น
  • การเปลี่ยนอมัลกัม
  • งานบูรณฟันที่ไม่เป็นพิษ

ข้อมูลเบื้องต้น

ปัจจุบันการรักษาทันตกรรมแบบองค์รวมกลายเป็นที่นิยมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี

หลักการพื้นฐานสำหรับทันตกรรมแบบองค์รวม

– ขจัดสารพิษ
– รักษาสมดุลของกรดและเบสในร่างกายของเรา
– ลดสาเหตุของการติดเชื้อหรือบริเวณที่ติดเชื้อ

ในการรักษาทางทันตกรรม แนวคิดการรักษาทันตกรรมแบบองค์รวมสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1) การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันสีเงิน

2) การเปลี่ยนฐานโลหะในครอบฟันและสะพานฟัน

3) การรักษาโรคเหงือกและการป้องกันโรคเหงือก

4) ความผิดปกติทางทันตกรรมหรือการพิจารณาการรักษาที่ผิดปกติ

การกัดหรือการบดเคี้ยวที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสมดุลทางกายภาพ

5) การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางทันตกรรมและโรคระบบบางอย่าง

การเปลี่ยนอมัลกัม

มี 3 ประเภทที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันสีเงิน

1.การอุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน สำหรับฟันผุที่มีขนาดเล็กหรือปานกลาง Dental composite resin is made from BIS –GMA and Filler (Quartz, Glass, Sillica )

2.พอร์ซเลนหรือเซรามิกอินเลย์ สำหรับฟันผุที่มีขนาดปานกลาง Lithium Disilligate glass ceramic

3. ครอบฟัน สำหรับฟันผุที่มีขนาดใหญ่
        3.1 Porcelain fuse to precious alloy crown
        3.2 All ceramic crown. (Zirconia crown)

วิธีการรื้อวัสดุอุดฟันสีเงิน

  • ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
  • ใช้ที่ดูดน้ำลายความแรงสูง
  • ใช้เทคนิคการตัดแบ่งวัสดุเป็นชิ้นใหญ่
  • พิจารณาการใช้ Oxygen ช่วยหากจำเป็น

งานบูรณฟันที่ไม่เป็นพิษ

A base metal can be used as a component for Post and core, crown and bridge.

The base metal alloy often contains large percentages of nickel, cobalt, chromium or beryllium.

Studies report that about 10% of the female population and 5% of males have an allergic response to nickel, chrome and/or beryllium. These metals are often found in the composition of nonprecious (base) alloys. Besides, this type of alloy provide larger marginal gap than other type of alloy.

Nowadays, we ‘d rather use Fiber post instead of metal post and core and either precious alloy crown or

All ceramic crowns instead of base metal crown.

There is also Thermoplastic material for removable partial denture instead of vitalium metal framework partial denture.